Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
התקנת צמיג ופנימית לאופניים

בהתקנת צמיגים לאופניים, אנא עברו על הפעולות הבאות:

1. בחן בזהירות את מצב החישוק, שקעים וסדקים
מהווים סכנה, אין להשתמש בחישוק פגום.

2.  בדוק את "סרט החישוק" , פגום רופף
סדוק או קורע גורם לתקרים .
ודא הונטילממורכז בחור ושמור את שני
סמני החורים מיושרים, בנוסף ודא שמחסה
באופן אחיד את שאר סמני החורים כך
שאין קצוות חדים גלויים.
* פנימיות דקות במיוחד רגישות יותר
לתקרים הנגרמים משחיקה פנימית עקב הרכבה
לא נכונה או סרט חישוק פגום .

3. התאם את הדופן לתעלת החישוק.

4. נפח מעט את הפנימית עד לקבלת
צורה עגולה ווממיקום מהונטיל דחוף
אותה לתוך הצמיג, על צידו הפנימי
של הצמיג פזר מעט טלק בכדי להקל
בהכנסת ומיקום הפנימית בצמיג.

5 .התקנת הדופן השנייה התחל בניגוד
לונטיל ומקם את הדופן הצמיג
בשפת החישוק ובעדינות דחוף
אותה פנימה, סיים את ההרכבה במיקום הונטיל.

6. בזמן שמירה על מיקומו של הונטיל,
דחוף אותו חזרה לתוך החישוק
ומשוך בחזרה כדי לשחרר את
הפנימית מתחת לדופן באזור הונטיל.

7. בדוק באזור החישוק והצמיג וודא שהפנימית אינה מנוקבת בין הדופן הצמיג והחישוק.במידה שכן בעזרת האצבעות שלוף את מקור התקר או החלף פנימית נוספת ביתר זהירות  נקז את האויר מהפנימית,דחוף את הונטיל החוצה מהצמיג והפרד את הדפנות משולי החישוק ע"י לחיצת אזור הדפנות לכיוון מרכז החישוק. הכנס את מנופי הפלסטיק מתחת לדפנות הצמיג בערך כ 10ס"מ מהונטיל (משני הצדדים) שלוף את מנופי הפלסטיק באותו זמן בכדי להעביר את הדופן הצמיג מעל החישוק. . *אל תחליק את מאזן לאורך החישוק מיכון שכך יכול להיגרם נזק לדופן הצמיג ותיפגע יכולת האטימה של צמיגי אופניים.

צמיגים לאופניים

הטכנולוגיה של מישלין
תחזוקת צמיגים
קטעי וידאו

חיפוש צמיגים

חדשות